Ο Τειρεσίας της κινητής τηλεφωνίας είναι εδώ και εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση. Με την επωνυμία «Τηλεγνούς – Φορέας Εκτίμησης Φερεγγυότητας Τηλεπικοινωνιών Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία», ο νέος φορέας των Vodafone, Wind, Cosmote & Cyta, θα ελέγχει αν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές των καταναλωτών προς τους παρόχους, οι οποίες ξεπερνούν τα 200€ και η παλαιότητά τους υπερβαίνει τις 90 ημέρες.

Επίσης, θα ελέγχονται οι καταναλωτές οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε άλλο δίκτυο μέσω της διαδικασίας της φορητότητας αριθμού, ενώ δεν είχαν εξοφλήσει κανένα λογαριασμό στον προηγούμενο πάροχό τους, ή αν αρνήθηκαν να διακανονίσουν τις οφειλές τους.

Οι πάροχοι, θέλουν κατά τη διαδικασία φορητότητας αριθμού να γνωρίζουν αν ο καταναλωτής έχει αφήσει απλήρωτους λογαριασμούς και ο φορέας αυτός είναι ο «νόμιμος» τρόπος απόκτησης της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Στην ουσία, πρόκειται για ένα φορέα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας που ο τελικός στόχος του είναι η διακοπή της δυνατότητας αλλαγής παρόχου, αν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον «παλαιό» πάροχο.

Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ – ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία.

«Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών κινητών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (εταιρείες κινητών επικοινωνιών), που δραστηριοποιούνται σήμερα στην ελληνική αγορά, κατόπιν σχετικής θετικής γνωμοδότησης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Aριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/2837/18-05-2015), προχώρησαν στη σύσταση της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ – ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία», με στόχο την προστασία της καταναλωτικής πίστης και συνακόλουθα την παροχή βέλτιστων υπηρεσιών στους συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας. Σκοπός της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ είναι η σύσταση και λειτουργία αρχείου των κατωτέρω περιοριστικά αναφερομένων δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς (ασυνέπειας) πελατών των εταιρειών κινητών επικοινωνιών ώστε να καθίσταται δυνατός από την κάθε εταιρία και σε καμία περίπτωση από το Φορέα, ο έλεγχος φερεγγυότητας του υποψήφιου πελάτη σε κάθε νέα αίτηση σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας.»

ΣΧΟΛΙΑ