30.2 C
Athens
Παρασκευή, 10 Ιούλ 2020
ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΕΤΤ: δημόσια διαβούλευση για την τροποποίηση των όρων των...

ΕΕΤΤ: δημόσια διαβούλευση για την τροποποίηση των όρων των Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης

Οι χρεώσεις θα ξεκινούν μόνο εάν ο χρήστης τις έχει αποδεχθεί ρητώς μέσω εξερχόμενου μηνύματος συγκατάθεσης

-

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με καθυστέρηση πολλών ετών πραγματοποιεί δημόσια διαβούλευση σχετικά με την τροποποίηση των όρων των Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης. Οι ΥΠΠ είναι σε όλους μας γνωστές κυρίως για τους ύπουλους, ανήθικους και πιθανώς σε πολλές περιπτώσεις παράνομους τρόπους με τους οποίους παγιδεύουν τους χρήστες σε κύκλους χρεώσεων.

Στο προτεινόμενο σχέδιο απόφασης της Επιτροπής που παραθέτουμε πιο κάτω αναφέρεται πως για την εγγραφή στις υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να υπάρχει ένα εισερχόμενο μήνυμα που θα αναφέρει όλες τις λεπτομέρειες (όνομα παρόχου, κόστος υπηρεσίας), αλλά και εξερχόμενο μήνυμα συγκατάθεσης από τον καταναλωτή που να αποδέχεται τη χρέωση. Η σημαντική αυτή τροποποίηση αφορά και τις εφάπαξ υπηρεσίες αλλά και τις συνδρομητικές (χρεώσεις ανά εβδομάδα κ.λπ.).

Ακολουθεί το επίσημο Δελτίο Τύπου της ΕΕΤΤ με λεπτομέρειες επί της διαδικασίας:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η παρούσα δημόσια διαβούλευση αφορά στην τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ Α.Π. 578/29/28.09.2010 «Κώδικας Δεοντολογίας για την παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης».

Η παραπάνω τροποποίηση αποσκοπεί στη βελτίωση του υπάρχοντος ρυθμιστικού πλαισίου για παροχή υπηρεσιών πολυμεσικής πληροφόρησης και στην αποτελεσματικότερη προστασία των καταναλωτών από ακούσιες χρεώσεις μέσω αριθμών ΥΠΠ.

ΙI. Διαδικασία Διαβούλευση
Με την παρούσα δημόσια διαβούλευση, η ΕΕΤΤ δημοσιεύει σχέδιο με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του ως άνω Κανονισμού, προκειμένου να λάβει απόψεις και σχόλια από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν τα σχόλια τους κάνοντας σαφή αναφορά στα άρθρα ή παραγράφους που αναφέρονται.

Η παρούσα δημόσια διαβούλευση διαρκεί από τις 21/10/2019 μέχρι και τις 5/11/2019. Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, στην Ελληνική γλώσσα, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, όχι αργότερα από τις 5 Νοεμβρίου. 2019 και ώρα 13:00 µµ. Τυχόν ανώνυμες απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι απαντήσεις θα δημοσιευτούν αυτούσιες και επωνύμως. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις περιέχουν εμπιστευτικά στοιχεία αυτά θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ειδικό Παράρτημα, προκειμένου να μην δημοσιευθούν.

Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη:
Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 578/29/28.09.2010
“Κώδικας Δεοντολογίας για την παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης”
(ΦΕΚ 1651/Β/15.10.2010)

Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΕΕΤΤ
Λ. Κηφισίας 60,
15125 Μαρούσι
Αττική
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: pc_prs@eett.gr

Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από την ΕΕΤΤ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυμα, µόνο µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: pc_info_prs@eett.gr.
Επισημαίνεται ότι, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Δημόσιας Διαβούλευσης και την επεξεργασία των σχολίων, η απόφαση που θα εκδοθεί θα δημοσιευθεί στο Φύλλο της Κυβερνήσεως .

Το παρόν κείμενο δε δεσμεύει την ΕΕΤΤ, ως προς το περιεχόμενο της ρύθμισης που θα επακολουθήσει.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

«Τροποποίηση της ΑΠ ΕΕΤΤ 578/29/28.09.2010 “Κώδικας Δεοντολογίας για την παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης”»

(ΦΕΚ 1651/Β/15.10.2010)

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

Έχοντας υπόψη:

α) το Νόμο 4070/2012 “Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις’’, (ΦΕΚ 82/Α/10-04-2012), όπως εκάστοτε ισχύει και το ιδίως το άρθρο 12, στοιχ. γ’ αυτού,

β) την υπ’ αριθ. Οικ. 26634/924/3-5-2007 Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 768/Α/2007), ως ισχύει»,

γ) την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 677/03/2013 “Τροποποίηση και κωδικοποίηση του
Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης” (ΦΕΚ 170/Β/31-1-2013) , ως ισχύει,

δ) Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 834/2/9-11-2017 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 4262/Β/6-12-2017),

ε) την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 578/29/28.10.2010 «Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης» (ΦΕΚ 1651/Β/15.10.2010), στ) το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Άρθρο 1

Την τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ:. 587/29/28.09.2010 «Κώδικας Δεοντολογίας για την παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης», ως ακολούθως:

Α) Η παράγραφος 2, του άρθρου 7 τροποποιείται ως εξής:

«2. Εφόσον, ο Τελικός Χρήστης επιλέξει μία ΥΠΠ μη συνδρομητική, η οποία απαιτεί εγγραφή μέσω διαδικτύου, εισάγοντας τον αριθμό του σε διαδικτυακή σελίδα, πρέπει να λάβει άμεσα ένα μήνυμα (SMS) από τον πάροχο ΥΠΠ, το οποίο θα πρέπει να του γνωστοποιεί το όνομα, το κόστος της υπηρεσίας και την επωνυμία του Παρόχου ΥΠΠ. Στην περίπτωση που ο τελικός χρήστης αποδέχεται την εγγραφή του στην υπηρεσία, θα πρέπει να απαντήσει με ατελές μήνυμα (SMS) συγκατάθεσης. Η εγγραφή στην υπηρεσία θα έχει ολοκληρωθεί, μόνον εφόσον, ο Τελικός Χρήστης θα έχει αποστείλει το ανωτέρω μήνυμα συγκατάθεσής του για την εγγραφή του στην υπηρεσία. Μέχρι την ολοκλήρωση της εγγραφής του στην υπηρεσία – μέσω της ως άνω ρητής πράξης συγκατάθεσης – ο Τελικός Χρήστης δεν χρεώνεται για ΥΠΠ».

Β) Το στοιχείο β) της παραγράφου 8, του άρθρου 8 τροποποιείται, ως εξής:

«β) μία υπηρεσία με συνδρομή μέσω διαδικτύου, εισάγοντας τον αριθμό του σε διαδικτυακή σελίδα, θα πρέπει να λάβει άμεσα ένα μήνυμα (SMS) από τον πάροχο ΥΠΠ, με το οποίο θα πρέπει να του γνωστοποιεί ότι αφορά υπηρεσία με συνδρομή, να τον ενημερώνει για το όνομα και το κόστος της υπηρεσίας ανά μονάδα χρέωσης (π.χ. για το γεγονός ότι η ΥΠΠ χρεώνεται ανά εβδομάδα), καθώς και για την επωνυμία του Παρόχου ΥΠΠ. Ο Τελικός χρήστης θα πρέπει να απαντήσει με ατελές μήνυμα (SMS) συγκατάθεσης, στην περίπτωση που αποδέχεται την εγγραφή του στην υπηρεσία. Η εγγραφή στην υπηρεσία με συνδρομή θα έχει ολοκληρωθεί, μόνον εφόσον, ο Τελικός Χρήστης θα έχει αποστείλει το ανωτέρω μήνυμα συγκατάθεσής του, για την εγγραφή του στην υπηρεσία με συνδρομή.

Σε περίπτωση που με την εγγραφή στη νέα υπηρεσία, η συνολική μηνιαία αξία των συνδρομών του χρήστη (MSISDN) στον Πάροχο ΥΠΠ πρόκειται να υπερβεί τα 20 ευρώ, θα αποστέλλεται σύντομο ενημερωτικό μήνυμα από τον πάροχο ΥΠΠ με το όποιο θα ζητείται η ρητή συγκατάθεσή του. Η συγκατάθεση του χρήστη θα παρέχεται με αποστολή σύντομου ατελούς μηνύματος.

Μέχρι την ολοκλήρωση της εγγραφής του στην υπηρεσία ΥΠΠ – μέσω της ανωτέρω διαδικασίας – ο Τελικός Χρήστης δεν χρεώνεται για ΥΠΠ.»

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

1. Η παρούσα Απόφαση ισχύει με την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

SourceΕΕΤΤ
NewsDeskhttp://www.tecky.eu
Ειδησεογραφία γύρω από την τεχνολογία, από την ομάδα του tecky.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης μέσω διαδικτύου με τη μέθοδο του «ενδιάμεσου»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης μέσω διαδικτύου με τη μέθοδο του «ενδιάμεσου» ( Business Email Compromise –...

Εκατοντάδες επιχειρήσεις αποσύρουν τις διαφημίσεις τους από το Facebook

Μερικοί από τους κολοσσούς του παγκόσμιου εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών στηρίζουν τη διεθνή καμπάνια Stop Hate For Profit, διαμαρτυρόμενοι για τη ρητορική μίσους που...

Apple Silicon (ARM) ready Mac apps

Η Apple πριν λίγες ημέρες ανακοίνωσε την πολυαναμενόμενη μετάβαση των υπολογιστών Mac στην ARM τεχνολογία. Στους παλιούς αυτό ξυπνά μνήμες από την πρώτη έκδοση...

Η Apple παρουσίασε το macOS 11 Big Sur

Πριν από 20 περίπου χρόνια ο Steve Jobs είχε αναφέρει πως το επερχόμενο τότε OS Χ ήταν το λειτουργικό σύστημα των επόμενων 20 ετών....

Η Apple παρουσίασε το watchOS 7

Η Apple παρουσίασε το watchOS 7, τη νεότερη έκδοση του λειτουργικού της συστήματος για έξυπνα ρολόγια που θα κυκλοφορήσει περίπου κατά τα τέλη του...

Η Apple παρουσίασε το iPadOS 14

Εισαγωγή Η Apple σήμερα μας παρουσίασε το iOS 14, το watchOS 7, το tvOS 14, νέα χαρακτηριστικά στα AirPods, στο CarPlay, στο HomePod, την επερχόμενη...

Σχετικάάρθρα