11.3 C
Athens
Τρίτη, 01 Δεκ 2020
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Δημόσια διαβούλευση για τη χαρτογράφηση ανάπτυξης υποδομών NGA (Δ.Τ.)

Δημόσια διαβούλευση για τη χαρτογράφηση ανάπτυξης υποδομών NGA (Δ.Τ.)

-

⏰ Χρόνος ανάγνωσης: 7 λεπτά

Δελτίο Τύπου

Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης υλοποιεί τις δράσεις ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας «Superfast Broadband (SFBB)», «Connected Entreprise (CE)» και «Regional Broadband Extension (RBE)».

Προκειμένου να προχωρήσει η υλοποίηση των δράσεων, θα πρέπει να προσδιοριστούν επακριβώς οι περιοχές παρέμβασης, ώστε να διασφαλιστεί η συμβατότητα με το καθεστώς που διέπει τα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητη η λεπτομερής χαρτογράφηση των ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων, ώστε να προσδιοριστεί η παρούσα κατάσταση ευρυζωνικής κάλυψης κάθε συγκεκριμένης περιοχής (καθώς και της κατάστασης στο εγγύς μέλλον1 έτσι όπως πρόκειται να διαμορφωθεί χωρίς τις ως άνω δράσεις), το χαρακτηρισμό δηλαδή των γεωγραφικών περιοχών ως NGA-λευκών, NGA-γκρίζων ή NGA-μαύρων. Το χρονικό εύρος των ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων για το οποίο ζητούνται πληροφορίες στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης καθορίζεται σε 3 έτη.

Προκειμένου να οριστικοποιηθεί το είδος και ο τρόπος συλλογής των απαραίτητων στοιχείων, η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων θέτει σε δημόσια διαβούλευση τη δομή του σχετικού ερωτηματολογίου (βλ. Παράρτημα 1). Η συλλογή των στοιχείων που ζητούνται στο ερωτηματολόγιο θα γίνει τη Β’ φάση της διαβούλευσης της λεπτομερούς χαρτογράφησης.

Επιπρόσθετα και προκειμένου να προσδιοριστούν επακριβώς οι περιοχές παρέμβασης της δράσης RBE, τίθεται σε δημόσια διαβούλευση η προτεινόμενη μεθοδολογική προσέγγιση (βλ. Παράρτημα 2).

Ως ημερομηνία έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται η Πέμπτη 24 Αυγούστου 2017 και ως ημερομηνία λήξης η Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017.

Οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται μπορεί να υποβάλλει τα σχόλιά του μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση gge@yme.gov.gr, αναγράφοντας στο θέμα του e-mail: «Για τη διαβούλευση NGA mapping».

1 Η έννοια των όρων που εμφανίζονται με πλάγια γράμματα στην παρούσα παράγραφο είναι αυτή που καθορίζεται στις “κατευθυντήριες γραμμές” (EE 2013/C 25/01)

Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από την ΓΓΤΤ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυμα, μόνο μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση gge@yme.gov.gr.

Οι τελικές επίσημες θέσεις, παρατηρήσεις και δηλώσεις προθέσεων επένδυσης που αφορούν τα ανωτέρω περιγραφέντα ζητήματα της διαβούλευσης, θα πρέπει να κατατεθούν σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή και εγγράφως και μαζί με το αντίστοιχο συνοδευτικό – τεκμηριωτικό υλικό, εντός σφραγισμένου φακέλου μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της διαβούλευσης στην ΓΓΤΤ (Αναστάσεως 2, 156 69, Παπάγου). Ο φάκελος θα πρέπει να αναγράφει εξωτερικά:

  • Τα πλήρη στοιχεία του παρόχου.
  • Την ένδειξη “Δημόσια Διαβούλευση για τη λεπτομερή χαρτογράφηση των περιοχών παρέμβασης των δράσεων NGA της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 – Φάση Α’”
  • Τα ανωτέρω στοιχεία θα αποσταλούν παράλληλα και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση gge@yme.gov.gr

Παράρτημα 1

Ερώτημα 1: Περιοχές κάλυψης των ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων

Προκειμένου να προσδιορισθούν οι περιοχές παρέμβασης των δράσεων με τρόπο ώστε να μην διαταράσσονται οι ιδιωτικές επενδύσεις, ζητείται από τους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη υποδομών NGA μέχρι το τέλος του έτους 2020, να προσδιορίσουν στον αναγκαίο βαθμό λεπτομέρειας τις περιοχές που καλύπτονται από τις υφιστάμενες (καθώς και αυτές πρόκειται να καλυφθούν από τις σχεδιαζόμενες) επενδύσεις τους.

Για την κάλυψη περιοχών με χρήση τεχνολογιών FTTC, ζητείται από κάθε δυνητικό επενδυτή που προτίθεται να χρησιμοποιήσει την ανωτέρω τεχνολογία να δηλώσει τα επενδυτικά του σχέδια έως το τέλος του 2020, προσδιορίζοντάς σε μορφή πίνακα2, τις υπαίθριες καμπίνες:

  • που τυχόν τους έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο των Α’, Β’ και Γ’ φάσεων της πρώτης ανάθεσης της απόφασης vectoring
  • που προτίθενται να διεκδικήσουν στο πλαίσιο των δύο πρώτων ετήσιων αναθέσεων της απόφασης vectoring
  • στις οποίες προτίθενται να υλοποιήσουν υποδομές FTTC εκτός του πλαισίου της απόφασης vectoring

Για την κάλυψη με χρήση τεχνολογιών FTTB, FTTH ή οποιασδήποτε άλλης NGA τεχνολογίας (πλην FTTC), ζητείται από κάθε δυνητικό επενδυτή που προτίθεται να χρησιμοποιήσει τις ανωτέρω τεχνολογίες να δηλώσει τα επενδυτικά του σχέδια έως το τέλος του 2020 προσδιορίζοντάς τα κτίρια σε διανυσματικό αρχείο τύπου .shp (ΕΓΣΑ 87) με κάποιο από τους ακόλουθους τρόπους3:

o με πολύγωνα της κάτοψης των καλυπτόμενων (και προς κάλυψη) κτιρίων

2 Η γραμμογράφηση του παρατίθεται στον Πίνακα Π1.1
3 Η σχηματική απεικόνιση και η γραμμογράφηση των σχετικών πεδίων των διανυσματικών οντοτήτων παρατίθεται στον Πίνακα Π1.2

o με πολύγωνα που περικλείουν τα καλυπτόμενα (και προς κάλυψη) κτίρια

o με σημεία των καλυπτόμενων (και προς κάλυψη) κτιρίων
Ερώτημα 2: Διερεύνηση δεσμευτικής πρόθεσης κάλυψης

επενδυτικών σχεδίων

Οι περιοχές για τις οποίες υπάρχει έγκυρη, τεκμηριωμένη και δεσμευτική δήλωση από ιδιώτες επενδυτές ότι θα καλυφθούν έως το τέλος του 2020, θα εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής των δράσεων. Για το σκοπό οι ιδιώτες επενδυτές θα πρέπει να προσκομίσουν την κατάλληλη τεκμηρίωση και τα στοιχεία εκείνα που θα αποδεικνύουν την αξιοπιστία και τον εύλογο χαρακτήρα της σχεδιαζόμενης από τους ίδιους επένδυσης –για όλες τις περιοχές κάλυψης που περιλαμβάνονται στο Ερώτημα 1.

Στο φάκελο που θα υποβληθεί θα πρέπει να περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα εξής:

Επιστολή του Νομίμως Εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτό Οργάνου, με το οποίο θα δηλώνει την πρόθεση της εταιρίας να υλοποιήσει τις επικαλούμενες επενδύσεις NGA στις συγκεκριμένες περιοχές έως το τέλος του 2020.

Εφόσον η εταιρία είναι εισηγμένη σε χρηματιστήριο αξιών, απόσπασμα του επίσημου κατατεθειμένου Επιχειρηματικού Σχεδίου ή απόσπασμα από άλλο επίσημο έγγραφο ενημέρωσης προς τους μετόχους, από το οποίο θα προκύπτει η πρόθεση της εταιρίας να προχωρήσει σε επενδύσεις στις περιοχές αυτές. Σε αντίθετη περίπτωση (μη εισηγμένης), απόσπασμα από εσωτερικό Επιχειρηματικό Σχέδιο που τυχόν έχει εκπονήσει η εταιρία το οποίο θα έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, από το οποίο θα προκύπτει η πρόθεση της εταιρίας να προχωρήσει σε επενδύσεις στις περιοχές αυτές. Από τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να γίνονται εμφανείς πληροφορίες που θα καλύπτουν τουλάχιστον:

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα της επένδυσης έως την έναρξη παροχής υπηρεσιών στις περιοχές αυτές.

Τεκμηρίωση του κόστους της επένδυσης και καταγραφή του ύψους των ποσών που θα επενδυθούν.

Τεκμηρίωση του τρόπου χρηματοδότησης της επένδυσης.

3. Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία που θα τεκμηριώνουν τη χρηματοοικονομική επάρκεια της εταιρίας να ολοκληρώσει τη σχεδιαζόμενη επένδυση.

Εφόσον απαιτηθεί, μπορούν να ζητηθούν κατά περίπτωση πρόσθετα στοιχεία ή διευκρινήσεις για την πλήρη αποσαφήνιση του σχεδιασμού κάθε παρόχου. Μετά τη θετική αξιολόγηση των υποβαλλόμενων στοιχείων, η ΓΓΤΤ μπορεί να καλέσει την αντίστοιχη εταιρία να υπογράψουν από κοινού μνημόνιο κατανόησης, στο οποίο θα αποτυπώνεται ο σχεδιασμός για υλοποίηση της σχετικής επένδυσης. Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, η ΓΓΤΤ θα εξαιρέσει τις αντίστοιχες περιοχές από το πεδίο παρέμβασης της αντίστοιχης δράσης.

Πίνακας Π1.1: Πρότυπο καταγραφής κάλυψης τεχνολογίας FTTC

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM] Κωδικός ΑΚ Ονομασία ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Operator Αρχιτεκτονική/Τεχνολογία NGA Τρίμηνο ενεργοποίησης Γύρος_ανάθεσης
Περιγραφή Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης της ΥΚΕΕ/ΥΚΚ όπως χρησιμοποιείται στο WCRM του ΟΤΕ Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης του Υπερκείμενου της ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Αστικού Κέντρου Ονομασία του Υπερκείμενου της ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Αστικού Κέντρου Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης της ΥΚΕΕ/ΥΚΚ εντός της περιοχής κάλυψης του Αστικού Κέντρου Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος που αναπτύσσει δίκτυο αρχιτεκτονικής FTTC που εξυπηρετεί τη σχετική ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Αρχιτεκτονική και τεχνολογία NGA που χρησιμοποιείται Τρίμηνο του έτους που ενεργοποιήθηκε (ή πρόκειται να ενεργοποιηθεί) η πρώτη διαθέσιμη τεχνολογία NGA στη συγκεκριμένη YKEE/YKK Γύρος ανάθεσης της ΥΚΕΕ/ΥΚΚ στο πλαίσιο της απόφασης vectoring (ή εκτός αυτής)
Παράδειγμα 440-104 440 ΑΛΥΣΙΔΑ 104 OTE, VODAFONE, WIND, FORTHNET, CYTA FTTC/VDSL-VECTORING, FTTC/G.Fast, FTTC/Super vectoring Q1/2013, Q4/2017 1Α, 1Β, 1Γ ΕΤHΣΙΑ2018, ΕΤHΣΙΑ2019, ΕΤHΣΙΑ2020, ΕΤHΣΙΑ2021, Εκτός απόφασης vectoring

Πίνακας Π1.2: Πρότυπα καταγραφής κάλυψης τεχνολογίας FTTB, FTTH και άλλες (πλην FTTC)

πολύγωνα της κάτοψης των καλυπτόμενων (και προς κάλυψη) κτιρίων πολύγωνα που περικλείουν όλα τα καλυπτόμενα (και προς κάλυψη) κτίρια σημεία των καλυπτόμενων (και προς κάλυψη) κτιρίων
Τα πολύγωνα της κάτοψης των κτιρίων που δεν καλύπτονται με κάποια εκ των ως άνω τεχνολογιών, δεν χρειάζεται να περιληφθούν. Παρατίθενται με λευκό χρώμα στο ως άνω σχήμα για λόγους κατανόησης. Τα πολύγωνα της κάτοψης των κτιρίων (ή τα πολύγωνα που περικλείουν τα κτίρια που δεν καλύπτονται με κάποια εκ των ως άνω τεχνολογιών), δεν χρειάζεται να περιληφθούν. Παρατίθενται με λευκό χρώμα στο ως άνω σχήμα για λόγους κατανόησης. Το χαρτογραφικό υπόβαθρο δεν χρειάζεται να περιληφθεί. Παρατίθεται στο ως άνω σχήμα για λόγους κατανόησης.

Καθεμία εκ των διανυσματικών οντοτήτων θα πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

Κωδικός οντότητας Operator Αρχιτεκτονική / Τεχνολογία NGA Τρίμηνο ενεργοποίησης
Περιγραφή Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης της διανυσματικής οντότητας όπως χρησιμοποιείται στο αρχείο .shp που ζητείται Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος που αναπτύσσει δίκτυο αρχιτεκτονικής FTTΒ, FTTH ή άλλης NGA που εξυπηρετεί τη σχετική διανυσματική οντότητα Αρχιτεκτονική και τεχνολογία NGA που χρησιμοποιείται Τρίμηνο του έτους που ενεργοποιήθηκε (ή πρόκειται να ενεργοποιηθεί) η πρώτη διαθέσιμη τεχνολογία NGA στη συγκεκριμένη διανυσματική οντότητα
Παράδειγμ α 1523467 OTE, VODAFONE, WIND, FORTHNET, CYTA FTTH/10GPON, FTTB/G.Fast, Q1/2013, Q4/2017

Παράρτημα 2
Προσδιορισμός των περιοχών παρέμβασης της δράσης RBE

Οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών και οι δυνητικοί ιδιώτες επενδυτές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δράση RBE καλούνται να σχολιάσουν την παρακάτω προτεινόμενη μεθοδολογική προσέγγιση για τον προσδιορισμό των περιοχών παρέμβασης της δράσης RBE:

Από το σύνολο των οικισμών της χώρας εξαιρούνται:
1. Οι οικισμοί του πεδίου παρέμβασης του έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών

Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ» (έργο Rural Broadband – RB). Οι οικισμοί αυτοί, είτε εξυπηρετούνται από το δίκτυο που κατασκευάζεται στο πλαίσιο της ως άνω δράσης, είτε αποτελούν περιοχές δυνητικής επέκτασης του δικτύου μέχρι το τέλος της περιόδου παραχώρησης του ΣΔΙΤ.

2. Οι οικισμοί που ανήκουν στις μητροπολιτικές περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης, των πόλεων με δίκτυο ΜΑΝ και των πόλεων που αποτελούν έδρα των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

Για όλες τις υπαίθριες καμπίνες που καλύπτονται ή πρόκειται να καλυφθούν με χρήση τεχνολογιών FTTC, έτσι όπως θα διατεθούν σωρευτικά από το σύνολο των ιδιωτών επενδυτών στο πλαίσιο του Ερωτήματος 1 της διαβούλευσης, λαμβάνεται ευθεία απόσταση 700 μέτρων. Αν κάποιος οικισμός περικλείεται πλήρως εντός της ακτίνας αυτής θεωρείται ότι εξυπηρετείται επαρκώς και εξαιρείται.

Για όλες τις περιοχές που καλύπτονται ή πρόκειται να καλυφθούν με χρήση FTTB, FTTH ή οποιασδήποτε άλλης NGA τεχνολογίας, έτσι όπως θα διατεθούν σωρευτικά από το σύνολο των ιδιωτών επενδυτών στο πλαίσιο του Ερωτήματος 1 της διαβούλευσης, υπολογίζεται η γεωγραφική ή/και πληθυσμιακή κάλυψη των υπολειπόμενων οικισμών και αν αυτή υπερβαίνει το 95% ο οικισμός θεωρείται ότι εξυπηρετείται επαρκώς και εξαιρείται.

Οι απομένοντες οικισμοί συνιστούν τις περιοχές παρέμβασης της δράσης RBE.

NewsDeskhttp://www.tecky.eu
Ειδησεογραφία γύρω από την τεχνολογία, από την ομάδα του tecky.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Πρόστιμο €10 εκατ στην Apple για τα υποτιθέμενα αδιάβροχα iPhone

Η διαφημιστική καμπάνια της Apple υποσχόταν ότι το iPhone ήταν ανθεκτικό στο νερό, σε βάθος 4m, για 30 λεπτά. Όμως, η πραγματικότητα ήταν εντελώς...

6η Διημερίδα ITS: Έξυπνα συστήματα μεταφορών στην Ελλάδα

O Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών (ITS Hellas) διοργανώνει διημερίδα με θέμα "Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Eξελίξεις στην Ελλάδα". Έπειτα από πέντε συνολικά επιτυχημένες...

Οι πάροχοι Internet υποχρεούνται να γνωστοποιούν τις πραγματικές ταχύτητες

Ισχύουν πλέον κανονικά οι διατάξεις του Εθνικού Κανονισμού Ανοιχτού Διαδικτύου (ΕΚΑΔ) για τις ταχύτητες στα σταθερά δίκτυα Internet. Οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο Internet...

Η Κίνα πιέζει για παγκόσμια παρακολούθηση των μετακινήσεων

Με αφορμή την πανδημία του Covid-19, η Κίνα ξαναρίχνει στο τραπέζι το θέμα της παγκόσμιας παρακολούθησης και ενημέρωσης των προσωπικών δεδομένων υγείας. Ο Πρόεδρος...

35 χρόνια Windows

Με μερίδιο που αγγίζει το 90% στην παγκόσμια αγορά, δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την κυριαρχία της Microsoft με το λειτουργικό σύστημα Windows, στους...

Εφαρμογή γυμναστικής μετατρέπει το καθημερινό τρέξιμο σε περιπέτεια

Διανύοντας τη δεύτερη εβδομάδα του δεύτερου πανελλαδικού lockdown, η αγορά μπήκε πάλι σε ρυθμούς καραντίνας μετά από μισό σχεδόν χρόνο. Οι συνήθειες των πολιτών...

Σχετικάάρθρα